Picture: Bird pellets (dried)

Bird pellets (dried) Copyright: Kevin Keatley

Title: Bird pellets (dried) 
Credit: Kevin Keatley 
Permalink: Link 

Copyright © Kevin Keatley